EREM AQUASEM II

Jedná se o experimentální nekomerční zařízení, které bylo přestavěno v rámci disertační práce Dr. Neděly. Zařízení bylo vytvořeno na bázi REM Vega od firmy TESCAN, a.s.

ESEM AQUASEMII

Vybavení mikroskopu AQUASEM II:

  • Hydratační systém s možností přesné regulace teploty vodní páry,
  • možnost pozorování vzorků v prostředí různých plynů (vzduch, dusík, vodní pára aj.),
  • chlazený držák vzorku – Peltierův článek (min -60°C) pro pozorování biologických či jiných silně hydratovaných vzorků a studium vzorků v kapalné fázi a na rozhraní fázových přechodů.
  • ET SE detektor, několik typů ionizačních detektorů s pracovní elektrodou deponovanou na scintilačním monokrystalickém scintilátoru, scintilační BSE – pravý a levý detektor s možností sčítání a odčítání signálu, nízkovakuový scintilační SE detektor, ionizační detektor s elektrostatickým separátorem a další systémy.
  • měření absorbovaného proudu.

Specifikace mikroskopu AQUASEM II:
Wolframová přímo žhavená katoda
Rozlišení

  • Ve vysokovakuovém módu (SE) 3,5 nm
  • V nízkovakuovém a středním módu (BSE) 10 nm

Pracovní vakuum

  • Mód vysokého vakua ~ 5×10-3 Pa
  • Mód nízkého vakua do 2000 Pa

Urychlovací napětí 500 V až 30 kV
Proud ve stopě 1 pA až 2 µA